Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy xúc đào ZG3225LC-9C
  2. ZG3225LC-9C Đầu ra định mức(KW): 122
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.0
   Trọng lượng vận hành(Kg): 22000
  1. Máy xúc đào ZG3255LC-9C
  2. ZG3255LC-9C Đầu ra định mức(KW): 133
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 1.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 25000
  1. Máy đào thủy lực ZG3485LC-9C
  2. ZG3485LC-9C Đầu ra định mức(KW): 280
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 2.2
   Trọng lượng vận hành(Kg): 48000
  1. Máy xúc thủy lực 215W
  2. 215W Đầu ra định mức(KW): 140
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.9~1.0
   Trọng lượng vận hành(Kg): 21000~22000
  1. Máy xúc đào GE65H
  2. GE65H Đầu ra định mức(KW): 36.2
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.22
   Trọng lượng vận hành(Kg): 6100
  1. Máy xúc đào GE150H
  2. GE150H Đầu ra định mức(KW): 86
   Năng lực gầu xúc định mức(m3): 0.6
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13890