Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy xúc bánh lốp 957H
  2. 957H Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162/160
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 957S
  2. 957S Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162/160
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 957Z
  2. 957Z Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 966
  2. 966 Tải trọng định mức (Kg): 6000
   Đầu ra định mức (KW): 174.5
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.5
  1. Máy xúc bánh lốp 980H
  2. 980H Tải trọng định mức (Kg): 7500
   Đầu ra định mức (KW): 216
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 4.2
  1. Máy xúc bánh lốp 918H
  2. 918H Tải trọng định mức (Kg): 2000
   Đầu ra định mức (KW): 45
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.0