Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy xúc bánh lốp 980H
  2. 980H Tải trọng định mức (Kg): 7500
   Đầu ra định mức (KW): 216
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 4.2
  1. Máy xúc bánh lốp 918H
  2. 918H Tải trọng định mức (Kg): 2000
   Đầu ra định mức (KW): 45
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.0
  1. Máy xúc bánh lốp 933
  2. 933 Tải trọng định mức (Kg): 3000
   Đầu ra định mức (KW): 92
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.7
  1. Máy xúc bánh lốp 937H
  2. 937H Tải trọng định mức (Kg): 3000
   Đầu ra định mức (KW): 97
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 1.7
  1. Máy xúc bánh lốp 947H
  2. 947H Tải trọng định mức (Kg): 4000
   Đầu ra định mức (KW): 132
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 2.3
  1. Máy xúc bánh lốp 955T
  2. 955T Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0