Thông tin phản hồi
SO SÁNH VỚI CÁC SẢN PHẨM KHÁC
  1. Máy xúc bánh lốp 947H
  2. 947H Tải trọng định mức (Kg): 4000
   Đầu ra định mức (KW): 132
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 2.3
  1. Máy xúc bánh lốp 955T
  2. 955T Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 957H
  2. 957H Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162/160
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 957S
  2. 957S Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162/160
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 957Z
  2. 957Z Tải trọng định mức (Kg): 5000
   Đầu ra định mức (KW): 162
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.0
  1. Máy xúc bánh lốp 966
  2. 966 Tải trọng định mức (Kg): 6000
   Đầu ra định mức (KW): 174.5
   Năng lực gàu xúc định mức (m3): 3.5